Дастурий Август кенеси

«Саламат, билимли œЎм пидайы перзентлери бол¬ан халыє Ўлбетте Јзини¦ уллы келешегин жарата алады».

И.Кўримов.

БЇгин пЇткил ел-халєымыз уллы Ўйям — ¤збекистан Республикасы ¬Ўрезсизлигини¦ 23 жыллыє єутлы байрамын кЇтип алыі єарса¦ында. Байрам мЇнЎсибети менен барлыє орынларда «Жал¬ызса¦, муєаддес Іатаным, мухаббатым œЎм садыєлы¬ымды са¬ан ба¬ышлайман, гЈззал ¤збекистаным!» сЇрени астында байрам илажлары, œЎр єыйлы ушырасыілар Јткерилмекте.

Бердає атында¬ы јараєалпає мЎмлекетлик сазлы театрында Јткерилген НЈкис єалалыє Халыє билимлендириі хызметкерлерини¦ дЎстЇрий Август ке¦есини¦ пленар мЎжилиси де ¬Ўрезсизлигимизди¦ 23 жыллы¬ына уласты. Август ке¦есинде 2013-2014-оєыі жылы жуімаєлары, нЎтийжелери œЎм ислениіи тийис жа¦а іазыйпалар белгиленип алынды.

МЎжилисти НЈкис єаласы œЎкимини¦ орынбасары ў.Ибрагимов басєарып барды.

ДЎслепки баянат бойынша НЈкис єалалыє Халыє билимлендириі мЎкемелери хызметин методикалыє тЎмийинлеі œЎм шЈлкемлестириі бЈлимини¦ баслы¬ы Д.Отарбаев — жуімаєлан¬ан 2013-2014-оєыі жылыны¦ нЎтийжелери, ерисилген жетискенликлери œЎм алда тур¬ан іазыйпалар œаєєында ке¦ тЇрде сЈз етти. Онда пайтахтымызда¬ы 90 билимлендириі мЎкемелериндеги (41 улыіма билим бериі мектеби, 42 мектепке шекемги билимлендириі мЎкемеси, 1 «БЎркамал Ўілад» балалар орайы, 2 балалар музыка œЎм кЈркем Јнер мектеби, 4 балалар œЎм жас Јспиримлер мектеби) исленген унамлы жумыслары, та¦лаі œЎм беллесиілердеги ийелеген орынларына баœа берип Јтти. Сондай-ає, пайтахтымызда¬ы бир єатар улыіма билим бериі мектеплери менен мектепке шекемги билимлендириі мЎкемелеринде, балалар œЎм жас Јспиримлер спорт мектеплеринде Ўмелге асырылып атыр¬ан єурылыс о¦лаі жумысларына да тоєтады. Соны¦ менен бирге, «Билимлер беллесиіи», пЎнлер олимпиадасыны¦ Республикалыє 3-басєышында же¦импазлыєты œЎм сыйлыєлы орынды ийелеген мектеп оєыішылары, «Жылды¦ е¦ жаєсы пЎн му¬аллими» та¦лаіыны¦ республикалыє басєышында сыйлы орынды ийелеген пЎн му¬аллимлери, «Инглис тили билимданлары», «Жылды¦ е¦ жаєсы мектеп веб-сайты», «Е¦ жаєсы му¬аллим веб-сайты», «Е¦ жаєсы оєыішы веб-сайты», «Е¦ жаєсы электрон-хабар билимлендириі ресурслары», «Е¦ абат билимлендириі мЎкемеси» œЎм басєа да кЈрсеткишлер (улыіма 14 параметр тийкарында) бойынша ¤збекистан Республикасы єала œЎм районларында¬ы мектеплери рейтинги арасында НЈкис єаласы сыйлыєлы 5-орынды, ал, јараєалпаєстан Республикасы бойынша 1-орынды ийелегенлигин єатнасыішылар¬а маєтаныш пенен атап Јтти.

Буннан со¦, јараєалпаєстан Республикасы Халыє билимлендириі министрини¦ орынбасары А.Еримбетов жыйнал¬анларды байрам менен єутлыєлай отырып, тараіда¬ы исленип атыр¬ан аныє маєсетке ба¬дарлан¬ан кЈлемли жумыслар, «Саламат бала жылы» мЎмлекетлик ба¬дарламасыны¦ орынланыі барысы, пайтахтлы оєыішылар менен оларды¦ устазларыны¦ ерискен жетискенликлери маєтаі¬а ылайыє екенлигин билдирди. 

Август ке¦еси єатнасыішыларын јараєалпаєстан Республикасы педагогларыны¦ «Нураный» єоры баслы¬ы Н.Бегжанов, НЈкис єаласында¬ы 1-санлы мЎмлекетлик єЎнигелестирилген мектебини¦ инглис тили пЎни му¬аллими Г.Сейтниязовалар тилге тийек табыслары менен єыз¬ын єутлыєлап, жа¦а 2014-2015-оєыі жылында буннан да Їлкен кЈрсеткишлерге ерисе бериіин тиледи.

Буннан кейин шайыра Г.ДЎілетова му¬аллимлерге арнап жаз¬ан Јзини¦ єосы¬ын оєып берди.

МЎжилис со¦ында бир єатар тараі пидайы­ларына ¤збекситан œЎм јараєалпаєстан Халыє билимлендириі а¬ласы кЈкирек нышаны œЎм НЈкис єалалыє билимлендириі, илим œЎм мЎденият хызметкерлерини¦ кЎсиплик аієамы ке¦еси тЎрепинен баœалы саі¬алар салтанатлы жа¬дайда тапсырылды. јатнасыішылар¬а республика кЈркем Јнер ¬айраткерлерини¦ рЎ¦-бЎре¦ концерт ба¬дарламасы єойып берилди.

Sana: 2014-08-26 /// O'qildi: 860
Orqaga qaytish