«БИЛИМЛЕР КУНИ»НЕ БАГЫШЛАНДЫ

«Билимлер кЇни» мЇнЎсибети менен «Жал¬ызса¦, муєаддес Іатаным, муœаббатым œЎм садыєлы¬ымды са¬ан ба¬ышлайман, гЈззал ¤збекистаным!» сЇрени астында пайтахтымызда¬ы 10-санлы кЈзи Ўззи œЎм шала кЈрету¬ын балалар ушын арнаілы мектеп-интернатында салтанатлы кеше болып Јтти.

Кешени мектеп-интернаты директоры Н.јайыпбергенов ашты œЎм алып барды. Кешеде шы¬ып сЈйлегенлер оєыішыларды жа¦а оєыі жылы менен єутлыєлады. Со¦ынан оєыішылар¬а ¤збекистан билимлендириі, илим œЎм мЎденият хызметкерлери кЎсиплик аієамы республикалыє ке¦еси тЎрепинен таярлан¬ан арнаілы аппаратлар, плеерлер, арнаілы єа¬азлар œЎм оєыі єураллары салтанатлы жа¬дайда тапсырылды.

Жа¦а оєыі жылына арнал¬ан салтанатлы кешеге ¤збекистан билимлендириі, илим œЎм мЎденият хызметкерлери кЎсиплик аієамы республикалыє ке¦есини¦ баслы¬ы Р.Бедилов, јараєалпаєстан Республикасы Халыє билимлендириі министри Р.Матєурбанов, јараєалпаєстан Республикасы кЎсиплик аієамлары шЈлкемлери бирлеспеси ке¦еси баслы¬ыны¦ орынбасары Œ.Ерма¬амбетов, ¤збекистан билимлендириі, илим œЎм мЎденият хызметкерлери кЎсиплик аієамлары республикалыє ке¦есини¦ јараєалпаєстан Республикасы бойынша шЈлкемлестириіши іЎкили Р.Абдурахманов, НЈкис єалалыє билимлендириі, илим œЎм мЎденият хызметкерлери кЎсиплик аієамы ке¦есини¦ баслы¬ы У.Аіезмуратовалар єатнасты œЎм шы¬ып сЈйледи.

 

К.КУТЛЫМУРАТОВ.

 

Sana: 2014-09-02 /// O'qildi: 778
Orqaga qaytish