JASI’ U’LKENLER ShAN’ARA”I’MI’ZDI’N’ UYI’TQI’SI’

Ata-babalari’mi’zdi’ yeslep, iygilikli islerin dawam yettiriw, bu’gin qatari’mi’zda ju’rgen, aspani’mi’zdi’n’ ashi’qli’g’i’, yelimizdin’ ti’ni’shli’g’i’ ushi’n ma’rtlik u’lgilerin ko’rsetken nuraniylerdi hu’rmetlew xalqi’mi’zg’a ta’n jaqsi’ pazi’yletlerden boli’p tabi’ladi’.

Insanni’n’ yesteligi muqaddes, qa’dir-qi’mbati’ a’ziz ha’m ulli’. Ma’mleketimiz basshi’si’ni’n’ baslamasi’ menen bi’yi’lg’i’ ji’l «Kekselerdi qa’dirlew ji’li’» dep belgilendi. Usi’ mu’na’sibet penen yelimizdin’ barli’q wori’nlari’nda kekseler qa’dirlenip, wolardi’n’ qatnasi’nda ha’r qi’yli’ ilajlar wo’tkerilip kelinbekte.

Jaqi’nda Qaraqalpaqstan transport, jol ha’m kapital quri’li’s, quri’li’s industriyasi’ xi’zmetkerleri birlespesi ka’siplik awqami’ komiteti ta’repinen «Kekselerdi qa’dirlew ji’li’» na baylani’sli’ dasturxan a’tirapi’nda ushi’rasi’w keshesi sho’lkemlestirildi.

Wog’an tarawlarda jemisli miynet yetip, ha’zirgi waqi’tta miynet dem ali’si’ndag’i’ nuraniyler qatnasti’.

- O’zbekistanday ken’peyil jurtta jasap ati’rg’ani’mnan wog’ada quwani’shli’man, - deydi jol xojali’g’i’ tarawi’nda basshi’ lawazi’mda ko’plegen ji’llar miynet yetken nuraniy Wo.Madiyarov. – Yelimizde ti’ni’shli’q, abadanli’q hu’kim su’rmekte. Tu’rli millet wa’killerinin’ bir u’ydin’ perzentlerindey awi’zbirshilikte jasap ati’rg’ani’ Prezidentimiz ta’repinen ali’p bari’li’p ati’rg’an uzaqti’ go’zlegen, a’dil siyasatti’n’ na’tiyjesi. Kekselerge ko’rsetilip ati’rg’an bunday g’amqorli’q ha’m xoshametten kewlimiz tawday ko’terildi. Sheksiz izzet-hu’rmeti ushi’n ma’mleketimiz basshi’si’nan, mehri da’rya xalqi’mi’zdan ha’miyshe minnetdarmi’z. Bu’gin bizler ushi’n dastu’rxan jayi’p, hu’rmet-izzetke bo’legen sho’lkemlestiriwshilerge raxmet aytami’z.

-2015-ji’l «Kekselerdi qa’dirlew ji’li’» Ma’mleketlik bag’darlamasi’n a’melge asi’ri’w ushi’n jaqsi’ jumi’slar ali’p bari’lmaqta, -deydi Qaraqalpaqstan transport, jol ha’m kapital quri’li’s, quri’li’s industriyasi’ xi’zmetkerleri Birlesken ka’siplik awqami’ komitetinin’ basli’g’i’ K.Gaypova. –Tarawi’mi’zdi’n’ ha’r bir keksesi basli’ di’qqat-itibari’mi’zda. Ka’siplik awqami’mi’z ta’repinen 41 keksege azi’q-awqat, 18 ine da’ri-da’rmaq ali’p berilip, ayi’ri’mlari’ni’n’ turaq jaylari’na won’law jumi’slari’ islenip, kommunalli’q to’lemleri to’lep berildi. Ha’zirgi waqi’tta jumi’s islep ati’rg’an 4 pensioner biypul sanatoriylerge jollama menen ta’miyinlenip, 60 adam miynet dem ali’si’na shi’g’i’wdan aldi’n bir ma’rtelik ja’rdem puli’ ha’m qi’mbat bahali’ sawg’alar menen si’yli’qlandi’. Sonday-aq, 95 miynet dem ali’si’ndag’i’ nuraniyge 18300 mi’n’ sumli’q ja’rdem pullari’ aji’rati’ldi’.

Ilajda nuraniyler bahali’ sawg’alar menen si’yli’qlandi’.

 

Qaraqalpaqstan xabar agentligi

Sana: 2015-07-15 /// O'qildi: 678
Orqaga qaytish


Ne eksen/ soni' orasan'

Xali'q