ҚЫСҚА ЎАҚЫТТАҒЫ ҮЛКЕН ЖЕТИСКЕНЛИКЛЕР
  Тарийхта Тумарис, Гүлайым, Сәрбиназ, Қумар аналықтай өзиниң батырлығы менен даңқ таратқан қарақалпақ қызларының бүгинги әўлады олар әмелге асырған мәртлик ислерди даўам еттирип атыр. Олар бүгинги күнде спорттың дерлик барлық түрлери бойынша ер балалар менен теңдей нәтийжелер көрсетип, елимиз байрағын көклерге көтерип келмекте.
   Гәпти булай баслаўымыздың мәниси, қылышпазлық спорты бойынша жақында 1999-жылы туўылған ҳәм оннан төмен жастағы спортшылар арасында өткерилген Өзбекистан чемпионатында бул спорт түриниң сабля жөнелисинде қыз балалар арасындағы беллесиўлерде пьедесталдың барлық текшесин қарақалпақ қызлары ийеледи.
   Қылышпазлық спорттың қылыш жәрдеминде алып барылатуғын жекпе-жек қол урысы түри. Ол әййемги Римде гладиаторлар урысы дәўиринде пайда болған. Сондай-ақ, әййемги Грецияда жас өспиримлерди тәрбиялаўда қылышласыў бойынша сабақлар жолға қойылған. Ал, бизиң республикамызда өткен жылы шөлкемлестрилген бул спорт түринен бүгинги күнде жүзден аслам жаслар пайтахтымыздағы республикалық қәнигелестирилген Олимпия резервлери жаслар ҳәм жас өспиримлер спорт мектеби, 25-санлы орта мектеп ҳәм НМПИ жанындағы 1-санлы академиялық лицейдиң спорт залларында шынығыўлар алып бармақта.
— Республикамызға кирип келгенине көп ўақыт болмаўына қарамастан мектебимиз тәрбияланыўшылары республикалық көлемдеги спорт жарысларында бираз жетискенликлерге ерисип келмекте. Жақында ғана Ташкент қаласында болып өткен Өзбекистан чемпионатында қызларымыз А.Уснатдинова биринши, Д.Усманова екинши, З.Дайыбекова үшинши орынларды жеңип алған болса, ер балалар арасында Ш.Мамутов үшинши орынды ийеледи. Командалық беллесиўлерде А.Уснатдинова, Д.Усманова, З.Дайыбекова, И.Жолдасбаевалардан ибарат қызлар командамыз биринши, ал, ер балалар арасында А.Бекбаулиев, Ә.Бекбергенов, Ш.Мамутов, А.Мамутовлар үшинши орынға ылайық деп табылды, - дейди тәжирийбели тренер Руслан Султанов.
   Биз журналистлер спортшылар туўралы жазғанымызда, олардың жетискенликлери ҳаққында толып-тасып сөз еткенимизде көпшилик жағдайда елеспесиз кемшиликке жол қоятуғынымызды жасырмаймыз. Халықаралық ареналарда ямаса мәмлекет көлеминдеги жарысларда топ айырған спортшылар ҳаққында бар мағлыўматты жеткериўге ҳәрекет етемиз-дә, ал, олардың бул табысларында гиреўли орны бар устазлары, тренерлери жөнинде ары барса аты-жөнин айтыў менен ғана шекленемиз. Бүгин бул «дәстүр»ден бираз шегинип, спортшыларды тәрбиялап атырған устазлары жөнинде сөз етпекшимиз. Спортшыларымыздың бундай жетискенликлерге ерисиўинде Өзбекистан Қылышпазлық федерациясы Қарақалпақстан Республикалық бөлиминиң хаткери Д.Қалхоразов, тренерлер Қ.Жубанов, Д.Жийемуратов, Р.Султановлардың мийнетлерин айрықша атап өтиўимиз керек.
   Биз шынығыў залларына барғанымызда қылышпазлықты раўажландырыўда бираз машқалалардың жүзеге келип атырғанының гүўасы болдық. Шуғылланыўшылар аз санлы спорт инвентарьлары менен шынығыўлар алып бармақта. Керекли болған спорт қылышлары, спорт формалары толық жетерли емес. Бирақ, жоқтан жонып, усындай қыйыншылықларға қарамастан бар мүмкиншиликлерден пайдаланып, жоқары нәтийжелерди қолға киргизип киятырғанлығына тәсийин қалдық.
    Спортшыларымызға жақсы шараятлар жаратылып берилсе, керекли инвентарьлар менен тәмийинленсе, әлбетте, буннан да зор табысларды қолға киргизетуғынына беккем исеним арттырыўға болады.
 
Р.АРЗИЕВ,
арнаўлы хабаршы.
СҮЎРЕТЛЕРДЕ: 1. Өзбекистан чемпионы А.Уснатдинова. 
2. Қылышпазлық бойынша Қарақалпақстан сайланды командасы ағзалары.
 
manba: http://erkinkarakalpak.uz 

Sana: 2015-12-29 /// O'qildi: 618
Orqaga qaytish