«JASLAR WoRAYI’» PAYDALANI’WG’A TAPSI’RI’LDI’
   
    O’zbekistan Respublikasi’ ma’mleketlik g’a’rezsizliginin’ jigirma bes ji’lli’g’i’ mu’na’sibeti menen «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketi ta’repinen sho’lkemlestirilgen «Biz—ulli’ jurt perzentlerimiz!» su’reni asti’nda wo’tkerilip ati’rg’an jaslar festivali’ shen’berinde No’kis qalasi’nda zamanago’y arxitekturali’q u’lgide quri’p pitkerilgen «Jaslar worayi’» paydalani’wg’a tapsi’ri’ldi’.
    «Jaslar worayi’»ni’n’ ashi’li’w ma’resiminde Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Basli’g’i’ M.Yerniyazov ji’ynalg’anlardi’ «Jaslar worayi’»ni’n’ ashi’li’wi’ ja’ne qala ha’m rayonlari’mi’zda joqari’ sho’lkemleskenlik penen wo’tkerilip ati’rg’an Jaslar festivali’ menen qi’zg’i’n qutli’qladi’ ha’mde Prezidentimizdin’ basshi’li’g’i’nda yelimizde jaslarg’a qarati’li’p ati’rg’an joqari’ itibarg’a, jaslari’mi’zdi’ qollap-quwatlaw ma’selesi ma’mleketlik siyasat da’rejesine ko’terilgenine ayri’qsha toqtap atap wo’tti.
     Haqi’yqati’nda da, yelimizde jaslari’mi’zdi’n’ teren’ bilim ali’wi’, belgili bir ka’sipti iyelewi, sport ha’m isbilermenlik penen shug’i’llani’wi’, shet tillerdi u’yreniwi, yen’ basli’si’ ha’r ta’repleme salamat, ba’rkamal insanlar boli’p ka’malg’a keliwi ushi’n ba’rshe mu’mkinshilikler jarati’lg’an. Na’tiyjede jaslari’mi’z ma’deniyat, ilim, bilimlendiriw, sport ha’m basqa da tarawlarda du’nya ko’leminde joqari’ na’tiyjelerge yerisip, ten’ler arasi’nda ten’ boli’p kelmekte. Wo’zlerinin’ talanti’ ha’m sheberligi menen aji’rali’p turatug’i’n jaslari’mi’z Zulfiya ati’ndag’i’ ha’m «Nihol» si’yli’qlari’n ali’w baxti’na miyasar bolmaqta.
    Bul «Jaslar worayi’»nda 4 milliard 400 million sumnan aslam qarji’ yesabi’nan quri’li’s jumi’slari’ ali’p bari’ldi’. Woraydi’n’ materialli’q-texnikali’q bazasi’n bekkemlew ha’m jaslari’mi’zg’a qolayli’qlar jarati’w maqsetinde kompyuter u’skeneleri ushi’n 154 million sumg’a, zamanago’y mebeller ushi’n 192 million sumg’a jaqi’n qarji’ aji’rati’ldi’, sonday-aq, 400 million sumnan aslam qarji’ yesabi’nan za’ru’rli a’debiyatlar, elektron kitaplar ha’m basqa da u’skeneler sati’p ali’ndi’.
    Mine, usi’ni’n’ yesabi’nan worayda rus ha’m inglis tillerin u’yreniw, kompyuter sawatli’li’g’i’n artti’ri’w, ma’limleme texnologiyalari’, shaxmat, shashka, su’wret sali’w, ayaq woyi’n do’gerekleri, ma’limleme resurs worayi’, salamatli’q ha’m ekologiya joybarlari’, belsendi ha’m qabiletli jaslar, jas isbilermenlerdin’ ma’sla’ha’t woraylari’ iske tu’spekte. Sonday-aq, turmi’s quri’p ati’rg’an jas shan’araqlardi’ nekeden wo’tkeriwshi saltanatli’ zal ha’m basqa da xi’zmet tu’rleri jaslar iygiligine berilmekte.
    Ilajda sonday-aq, «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketi Worayli’q Ken’esi basli’g’i’ni’n’ wori’nbasari’ S.Ashurov, «Nuraniy» qori’ Qaraqalpaqstan Respublikali’q Ken’esinin’ basli’g’i’ Sh.Usnatdinov, «Zulfiya» ati’ndag’i’ ma’mleketlik si’yli’qti’n’ iyesi Sh.Bazarbaeva, O’zbekistan ha’m Qaraqalpaqstan xali’q artisti M.Abduqunduzov qutli’qlaw so’z so’yledi.
     Bunnan son’ imarat aldi’na tarti’lg’an da’stu’riy lenta qi’yi’li’p, miymanlar woray ishinde jaslarg’a jarati’lg’an qolayli’qlardi’ ko’zden wo’tkerdi ha’m joqari’ baha berdi.
 
manba: sovminrk.gov.uz 
 

Sana: 2016-04-22 /// O'qildi: 623
Orqaga qaytish