YeRTEN’GI KU’N BIZIKI—KELEShEK BIZIKI
 
 
Yelimiz g’a’rezsizliginin’ 25 ji’lli’g’i’na bag’i’shlani’p «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketi ta’repinen «Biz—ulli’ jurt perzentlerimiz!» su’reni asti’nda to’rt ku’n dawam yetken festival respublikami’z jaslari’n usi’ maqset joli’nda birlestirdi.

Festivaldi’n’ son’g’i’ ku’ni paytaxti’mi’z No’kis qalasi’nda dawam yetti. Ilajlar «Finish biziki» su’reni asti’nda g’a’rezsizlik marafoni’ menen baslandi’. Wonda joqari’ woqi’w wori’nlari’nan, akademiyali’q licey ha’m ka’sip-o’ner kolledjlerinen 1500 jaslari’mi’z qatnasti’. Wonda belsene qatnasqan A’jiniyaz ati’ndag’i’ No’kis ma’mleketlik pedagogikali’q instituti’ni’n’ studenti Uli’g’bek Fayzullaev, No’kis sport kolledjinin’ woqi’wshi’si’ Mariya Lemzyakova, Tashkent pediatriya medicina instituti’ No’kis filiali’ni’n’ studenti Zayniddin Abduvahabovlar sho’lkemlestiriwshiler ta’repinen yestelik sawg’alar menen si’yli’qlandi’.

No’kis qalasi’ndag’i’ «Jaslar worayi’»ni’n’ festival ku’nleri paydalani’wg’a tapsi’ri’li’wi’ jaslari’mi’z ushi’n haqi’yqi’y bayram sawg’asi’ boldi’. Woni’n’ ashi’li’wi’nda qatnasqanlar bul jerde jaslari’mi’z ushi’n jarati’lg’an sharayatlar menen jaqi’nnan tani’sti’.

Berdaq ati’ndag’i’ Qaraqalpaq Ma’mleketlik sazli’ teatri’nda Qaraqalpaq ma’mleketlik universiteti teatr studiyasi’ni’n’ «Tebrenbes ju’rekler» spektakli ko’rsetilgen bolsa, Arqa–Bati’s a’skeriy wokruginde «O’zbekistang’a xi’zmet yetemen», «Istiqlol» balalar dem ali’s bag’i’nda «Biz salamat turmi’s ta’rizi ta’repdari’mi’z!» ilaji’ qatnasi’wshi’larda ayri’qsha ta’sir qaldi’rdi’. Sonday-aq, «Progress» bilimlendiriw ha’m rawajlandi’ri’w worayi’nda «Siz su’ygen qaharmanlar», A’met baqsi’ ati’ndag’i’ 12-sanli’ balalar muzi’ka ha’m ko’rkem-o’ner mektebinde «Jaslar janli’ atqari’w ta’repdari’», Tashkent pediatriya medicina instituti’ No’kis filiali’nda «Adam sawdasi’ — da’wir mashqalasi’», «Diniy ekstremizm ha’m terrorizm — jaslar keleshegine qa’wip» joybarlari’ boyi’nsha wo’tkerilgen ilajlarg’a jaslari’mi’z belsene qatnasti’.

—Bu’gingi jaslardi’n’ belsendiligi, talant ha’m qa’bileti, kelshekke bolg’an umti’li’si’ bizdi wog’ada quwandi’rdi’,-deydi O’zbekistan Respublikasi’na xi’zmet ko’rsetken artist Saida Rametova. Tek g’ana qala ha’m rayon woraylari’nda yemes, ba’lkim shetki awi’llari’mi’zda da bunday jaslar ko’pshilikti quraydi’. Festival shen’berinde Shi’mbay, Moynaq ha’m basqa bir qatar rayonlarda bolg’ani’mi’zda buni’n’ gu’wasi’ boldi’q. Haqi’yqati’nda da, bular ulli’ jurti’mi’zdi’n’ perzentleri yekenligi ba’rshemizde maqtani’sh sezimlerin payda yetedi..

Paytaxti’mi’zdag’i’ «Turan» stadioni’nda festivaldi’n’ juwmaqlawshi’ gala koncerti boli’p wo’tti. Ilaj qatnasi’wshi’lari’ da’slep belgili ma’deniyat, ko’rkem wo’ner g’ayratkerleri, kino ha’m teatr aktyorlari’, jazi’wshi’-shayi’rlar, jas ali’mlar, sportshi’lar, ma’mleketlik si’yli’qlardi’n’ iyelerinen ibarat u’git-na’siyat topari’ ag’zalari’n uzaq dawam yetken qol shappatlawlar menen ku’tip aldi’.

Festivaldi’n’ ashi’li’w saltanati’nda Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Basli’g’i’ M.Yerniyazov shi’g’i’p so’yledi.

Respublikami’z basshi’si’ni’n’ atap wo’tkenindey, g’a’rezsiz O’zbekistani’mi’zdi’n’ son’g’i’ ji’llardag’i’ rawajlani’w basqi’shlari’ jan’a a’wladti’n’ aldi’na yelimizde ali’p bari’li’p ati’rg’an do’retiwshilik jumi’slardi’ dawam yetiwdey ayri’qsha juwapkershilik qoymaqta. Sonli’qtanda jaslar festivali’ni’n’ «Biz—ulli’ jurt perzentlerimiz!» urani’ asti’nda wo’tkeriliwinde teren’ ma’ni bar.

Soni’ maqtani’sh yetse arzi’ydi’, yelimizde jas a’wladti’ ha’r ta’repleme qollap-quwatlaw ma’selesi ma’mleketlik siyasatti’n’ aji’ralmas bo’legine aylani’p barmaqta. Bi’yi’lg’i’ ji’ldi’n’ Salamat ana ha’m bala ji’li’ dep ja’riyalani’wi’ jas a’wladqa degen g’amxorli’qti’n’ a’meliy ko’rinisi boli’p tabi’ladi’.

Bunnan keyin «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketi Worayli’q ken’esi basli’g’i’ni’n’ wori’nbasari’, respublikali’q «Kamalak» balalar sho’lkeminin’ basli’g’i’ S.Ashurov shi’g’i’p so’ylep, to’rt ku’n dawam yetken festivaldi’ joqari’ da’rejede wo’tkeriwinde jaqi’nnan ja’rdem bergen Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi menen Ministrler Ken’esine, ha’reket belsendilerine, u’git-na’siyat topari’ ag’zalari’na sheksiz minnetdarshi’li’q bildirdi.

Festval shen’berinde wo’tkerilgen ilajlardi’ joqari’ da’rejede ayri’qsha sho’lkemlestirgeni ushi’n «Kamolot» JJH Shi’mbay rayonli’q ken’esi, jaslar menen islesiwge belsendilik ko’rsetken No’kis qalasi’ni’n’ ha’kimi J.Wopaev «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketi Worayli’q ken’esinin’ diplomi’ menen si’yli’qlandi’. Sonday-aq, yelimiz g’a’rezsizliginin’ 25 ji’lli’g’i’na bag’i’shlani’p «Biz—ulli’ jurt perzentlerimiz!» urani’ asti’nda wo’tkerilgen festivaldi’ joqari’ da’rejede sho’lkemlestiriwge jaqi’nnan ja’rdem bergeni ushi’n Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Basli’g’i’ M.Yerniyazovqa «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketi Worayli’q ken’esinin’ «Alg’i’snama»si’ saltanatli’ jag’dayda tapsi’ri’ldi’.

Gala koncert Sh.Atabaevani’n’ atqari’wi’ndag’i’ «O’zbekistan» qosi’g’i’ menen baslandi’. Bunnan keyin belgili estrada juldi’zlari’, «Nihol» si’yli’g’i’ ha’m Zulfiya ati’ndag’i’ ma’mleketlik si’yli’qti’n’ iyeleri atqari’wi’ndag’i’ yoshli’ qosi’q ha’m ayaq woyi’nlar bayram ilaji’ qatnasi’wshi’lari’na ayri’qsha zawi’q bag’i’shladi’. Ilaj «Du’rdana» topari’ ha’m barli’q bayram qatnasi’wshi’lari’ni’n’ atqari’wi’ndag’i’ «Watan» qosi’g’i’ menen tamamlandi’.

Solay yetip, to’rt ku’n dawam yetken festival juwmaqlandi’. Ilaj shen’berinde wo’tkerilgen tu’rli temalardag’i’ qi’zi’qli’ ilajlar, ushi’rasi’wlar, ra’n’-ba’ra’n’ koncert bag’darlamalari’ jaslari’mi’zdi’n’ yadi’nda uzaq waqi’t saqlani’p qali’wi’ so’zsiz. 
 
manba: sovminrk.gov.uz 
 

Sana: 2016-04-22 /// O'qildi: 666
Orqaga qaytish


Ne eksen/ soni' orasan'

Xali'q