Qaraqalpaqstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrliginde 1 basqarma, 4 bo`lim ha`m 1 Oqiwshilardi ka`sip-o`nerge bag`darlaw ha`m pedagogikaliq-psixologiyaliq diagnostika orayi jumis alip baradi. Atap aytqanda:

1.  Ma`mleketlik bilimlendiriw standartlari monitoringi basqarmasi

2.  Uliwma orta bilim beriw, mektepke shekemgi ta`rbiya ha`m sabaqliqlar bo`limi

3.  Ruxiy-ag`artiwshiliq ta`rbiya ha`m sport bo`limi

4.  Qarjilandiriw, buxgalteriyaliq esabat ha`m ta`miyinlew bo`limi

5.  Bilimlendiriw protsessin ta`miyinlew bo`limi

67.  Oqiwshilardi ka`sip-o`nerge bag`darlaw ha`m pedagogikaliq-psixologiyaliq diagnostika orayi

Qaraqalpaqstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrligi ha`m og`an qarasli bilimlendiriw ma`kemeleri ta`repinen Respublikamiz hu`kimeti, jergilikli ha`kimiyat organlari menen birgelikte O`zbekistan Respublikasi «Bilimlendiriw haqqinda»g`i  ha`m «Kadrlar tayarlaw milliy bag`darlamasi haqqinda»g`i nizamlari, «Salamat bala jili» ma`mleketlik bag`darlamasinda belgilengen waziypalardi orinlaw maqsetinde 2017 jildin` 1-sheregi dawaminda bir qatar unamli  jumislar a`melge asirildi.

Ha`zirgi waqitta Respublikamiz boyinsha ja`mi 1068  bilimlendiriw ma`kemeleri bolip, olardan 703 uliwma orta bilim beriw mektepleri (sonnan 1arnawli mektep, 3 arnawli mektep-internatlari ha`m Mehribanliq u`yi), 306 mektepke shekemgi, 17 Ba`rkamal a`wlad balalar oraylari, 22 muzika ha`m ko`rkem o`ner mektepleri, 18 balalar ha`m o`spirimler sport mektepleri ha`m 1 Respublika pedagog kadrlardi qayta tayarlaw ha`m qa`nigeligin arttiriw instituti xizmet ko`rsetpekte.

Qaraqalpaqstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrligi sistemasindag`i bilimlendiriw ma`kemelerinde 2016-2017 oqiw jilinda 269620 oqiwshi bilim alip, sonnan qaraqalpaq tilinde 94551, o`zbek tilinde 117270, qazaq tilinde 18365, rus tilinde 31096  ha`m tu`rkmen tilinde 8338 oqiwshi bilim almaqta.

O`zbekistan Respublikasi Prezidentinin` 2017-jil 7-apreldagi «2017-jil Investitsiya bag`darlamasi haqqinda»g`i PQ-2873-sanli Qarari tiykarinda Respublikamiz boyinsha ja`mi 38uliwma orta bilim beriw mekteplerinde, sonday-aq 20 mektepke shekemgi bilimlendiriw mákemelerinde qurilis-on`law jumislari alip bariliwi rejelestirilgen.

O`zbekistan Respublikasi Prezidentinin` 2017 jil 7 fevral`dag`i  "2017-jıl - Xalıq penen pikirlesiw hám insan mápleri jılı  Ma`mleketlik bag`darlamasi haqqinda”g`i PP-4947-sanli qarari qabil etilip, bu`gingi ku`nde qarar ha`m bag`darlamalar barliq orinlarg`a jetkerildi.

«Xalıq penen pikirlesiw hám insan mápleri jılı» ma`mleketlik bag`darlamasinda belgilengen waziypalar tiykarinda Qaraqalpaqstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrligi ta`repinen tiyisli jumislar alip barilmaqta.

O`zbekistan Respublikasi Prezidentinin` 2012 jil 10 dekabr`degi «Shet tillerin u`yreniwdi ja`ne de jetilistiriw is-ilajlari haqqinda»g`i PQ-1875-sanli qararinin` orinlaniwina baylanisli Qaraqalpaqstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrligi ta`repinen jumislar alip barilmaqta.  

Qaraqalpaqstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrliginde  1 basqarma, 4bo`lim ha`m 1 Diagnostika orayi bolip, olarda ja`mi 31xizmetker jumis isleydi. Ministrlikte ja`mi 30 dana komp`yuter, 26 dana noutbuk, 30 dana orgtexnika u`skeneleri bar bolip, olardan 46 dana komp`yuter Internet tarmag`ina jalg`ang`an. Ministrlik apparatinda 12 bo`lim ha`m basqarmalarg`a xtv.uz sistemasinda elektron pochta adresleri aship berilgen.

Qaraqalpaqstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrliginin` milliy segmente o`z ra`smiy veb-sayti(www.kkedu.uz) sho`lkemlestirilip, ha`zirgi ku`nde mag`liwmatlar menen bayitilip barilmaqta. Sonday-aq, No`kis(www.akmangit.uz), Qanliko`l(www.kanlikulxtmfmtteb.uz), ha`m A`miwda`r`ya(www.amuziyo.uz) rayonliq XBMXMTShB nin` ra`smiy veb-saytlari islep shig`ilip, ha`zirgi ku`nde mag`liwmatlar menen toliqtiriw jumislari alip barilmaqta.

Bu`gingi ku`nde 120 mekteptin` ra`smiy veb-saytlari jaratilip, mag`liwmatlar menen toliqtiriw jumislari alip barilmaqta.

O`zbekistan Respublikasi Ministrler Kabinetinin` 2013-jil 10-iyul`dag`i "ZiyoNET” bilimlendiriw xabar tarmag`in ja`nede rawajlandiriw is-ilajlar xaqqinda»g`i 198-sanli qarari, O`zbekstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrliginin` 2013-jil 12-iyul`dag`i «O`zbekstan Respublikasi Ministrler Kabinetinin` 2013-jil 10-iyul`dag`i 198-sanli qararinin` orinlaniwin ta`miyinlew haqqinda»g` 237-sanli buyriqlari tiykarinda uliwma orta bilim beriw mekteplerin Ziyonet tarmag`ina baylanistiriw boyinsha «O’zbektelekom» AK menen sha`rtnamalar imzalanip, ja`mi 668 uliwma orta bilim beriw mekteplerin tarmaqqa baylanisqan.

 

 

 


Ma'lumot yangilangan sana: 2017-08-16

Ne eksen/ soni' orasan'

Xali'q