2-4 класслар ушын

Тема: «Мәмлекетимиз нышанлары-мақтанышымыз» 

 Жоба:

-  1-сентябрь - Ғәрезсизлик күни.

-  Ғәрезсизлик байрамына бағышланған тақмақлар.

-  Мәмлекетлик нышанлары. 

Сабақтың мақсети:

Билимлендириўши мақсети: оқыўшыларға Ғәрезсизлик байрамы ҳәм оның мазмун-мәниси хаққында түсиниклер бериў. Мәмлекет нышанлары менен таныстырыў.

Тәрбиялық мақсети: ана Ўатан меҳр-муҳаббатын, халқының тарийхын үйрениўге, оны сүйиўге, ғәрезсиз мәмлекетимизди асырап абайлаўға үйретиў.   

 

Раўажландырыўшы мақсети: еркин пикирлеў, ойлаў ҳәм өз бетинше жумыс ислеў искерлигин раўажландырыў. 

  Сабақтың түри: аралас

 Сабақтың қуралланыўы:  сабаққа байланыслы қосымша материаллар, сабақлық,

-дидактикалық қураллары: Президент саўғалары, (сабақлықлар, оқыў қураллары), кең бийдайзарлық, ашық аспанның, пахта далаларының, Әмиўдәрья ҳәм Сырдәрьяның, Қумай қусы, жап-жасыл далалар, жаңа туўылған нәрестелер, мектепке баратырған балалар, үлкен жастағы адамлар ҳәм нуранийлердиң сүўретлери.

-техникалық қураллары: Диапроектор, экран, Мәмлекетлик нышанлары, миллий байлығымыз, журтымыз мақтанышлары сәўлеленген суўретлер

 Сабақтың техникалық дүзилиси:

Шөлкемлестириў бөлими

5 минут

Оқыўшылардың белсендилигин асырыўға қартылған сораўлар

10 минут

Оқыўшылардың пикирлерин улыўмаластырыў

15 минут

Оқыўшыларды хошаметлеў

5 минут

Үйге тапсырма

5 минут

Қосымша ўақыт

5 минут

 

Оқыўшылардың белсендилигин асырыўға қаратылған сораўлар:

Муғәллимниң сораўы:

1-сораў. Сүўретлерден пайдаланып, ғәрезсизлик байрамы менен байланыслы белгилерди көрсетиў (1-сүўрет).

Оқыўшылардың берген жуўаплары: пахта, бийдай, тәбият, қуяш, тынық суў, байрақ, Герб.

2-сораў. Мәмлекетимиз байрағында неше түрли реңлер бар ҳәм олар нени аңлатады? Ай ҳәм жулдызлар нени аңлатады?

Усы сүўретлер арқалы мәмлекетимиздиң байрағына тәрийп бериўге ҳәрекет  етиң. (2-сүўрет. Мәмлекет байрағының сүўрети )

Оқыўшылардың берген жуўаплары: 4 түрли, ақ, жасыл, көк, қызыл……

3-сораў: Мәмлекетимиз Гербин билесизбе? Гербимизде нелердиң сүўретлери бар? Усы сүўретлерге тийкарланып мәмлекетимиз гербине тәрийп бериўге ҳәрекет етиң.   (3-сүўрет)

4-сораў: Мәмлекетлик Гимни атқарылып атырғанда қандай қағыйдаларға әмел қылыў керек деп ойлайсыз?  Мәмлекетимиз гимнин билесизбе? Келиң, мәмлекетимиз гимнин биргеликте атқарамыз.

5-сораў: Мәмлекетимиз сиз балалар ушын қандай ғамхорлықлар көрсетип атыр?

Оқыўшылардың берген жуўаплары: мектеплер қурып бермекте, бақшалар қурылып атыр, спорт мектеплери бар …. ҳәм тағы басқа.

Муғәллимге еслетпе:

Муғәллим оқыўшылардың жуўапларын бирме-бир улыўмаластырып, толықтырып барады. Бунда ол алдыннан таярлап қойылған сүўретлерден үнемли пайдаланады ҳәм олар жәрдеминде ғәрезсизлик, мәмлекетлик герби, мәмлекетлик байрақларына түсиниклер берип өтеди. 

Мәмлекетлик байрағы – халықтың мақтанышы, ар-намысы. Байрақты қәдирлеў, ардақлаў өз мәмлекетине ҳәм тиккелей өзине болған исенимин беккемлейди.

Муғәллим оқыўшылар менен бирге мәмлекет гимнин атқарып атырғанда, Ўатанымыз гөззаллығын, уллылығын сәўлелендириўши видеофильмди көрсетиў мақсетке муўапық. 

Мәмлекет тәрепинен оқыўшыларға жаратылған имканиятларды бирме-бир айтып өтеди (1-классларға берилген Мәмлекетимиз Президенти тәрепинен берилген саўғаларды атап өтеди).

Президентимиздиң саўғасы усы имканиятлардан бири екенлигин, оларға билдирилип атырған уллы исеним екенлигин айтып, олардың бул исенимди ақлаўы ушын  айрықша оқыўы ҳәм үлгили минез-қулықлына ийе болыўы кереклигин түсиндириў зәрүр. 

Муғәллим сабақ даўамында шайырларымыздың Ўатан ҳаққындағы қосықларынан үзиндилер оқып бериў.

 Мәселен:

Ғәрезсизлик – бул мақтанышымыз,

                   Бул - азатлық  демекдур.

Бул - ел-журт тынышлығы,

                     Бул абат  демекдур.

Ғәрезсизлик ең уллы,

                   Ең әзийз бахытдур бизге,

Данқы болсын бәлент,

                     Бул – абат  демекдур.      (Б.Бойқобилов)

Муғәллим оқыўшылардан өзлери билген қосықлардан оқып бериўин сорайды.

Оқыўшыларды хошаметлеў:

Муғәллим ҳәр бир оқыўшыны сабақ даўамында белсенди қатнасыўға шақырыў, олардың ҳәр бирин хошаметлеп барыўы керек.

          Үйге тапсырма:

1. "Ғәрезсизлик” сөзиниң  мәнисин аңлататуғын сүўретлерди топлаў. Топлаған сүўретлерди тусиндирип ҳәм тәрийплеп бериў.

 

Жоқары класс оқыўшылары ушын 

Тема:«Ғәрезсизлик бул уллы жемис»

Сабақтың мақсети:

Билимлендириўши: оқыўшыларға ғәрезсизлик байрамы ҳәм оның мазмунына байланыслы билимлер бериў.   

Тәрбиялық: Жас әўлад санасына ўатансүйиўшилик туйғыларын сиңдириў. Ғәрезсизлик, еркинлик, Өзбекстан муқәддес мәкан, Ўатанға ҳүрмет, қәдириятларымызды қәдирлеў,

Раўажландырыўшы:  өзлигин аңлаў туйғыларын ҳәм ғәрезсизлик, еркинлик, ўатансүйиўшилик ҳаққындағы дүнья қарасларын раўажландырыў.                 

Сабақтың түри: сораў-жуўап, топарларда ислеў.  (Оқыўшыларды топарларға бөлиў ҳәм оларға өз пикирлерин анық билдириўи ушын керек болған тарқатпа материалларды тарқатыў мақсетке муўапық).

Сабақтың қуралланыўы: «Ўатан туйғусы» сабақлығы, Ислам Каримовтың «Жоқары мәнеўият – жеңилмес күш» китабы, тарқатпа материаллар.

Дидактикалық қураллары: Ўатанымыз тарийхын сәўлелендириўши реңли сүўретлер, уллы алымлардың портретлери.

Техникалық қураллары: Диапроектор, экран,  слайд, сабақлық

Сабақтың техникалық  дүзилиси:

Шөлкемлестириў бөлими

5 минут

Оқыўшылардың белсендилигин асырыўға қаратылған сораўлар

10 минут

Оқыўшылардың пикирлерин улыўмаластырыў

15 минут

Топарларда жумыс

5 минут

Оқыўшыларды хошаметлеў

5 минут

Үйге тапсырма

5 минут

Сабақтың барысы:

1. Шөлкемлестириў бөлими: Оқыўшыларды топарларға бөлиў. Бунда ҳәр бир қатардың биринши ҳәм үшинши парталары екинши партаға, төртинши ҳәм алтыншы парталары болса бесинши партаға бирлеседи, сонда класста 6 үлкен топар қәлиплеседи. Сораўларды барлық топарларға улыўма түрде ямаса жеке түрде бериўи мүмкин. Тек ғана биринши сораўды классқа улыўма түрде бериў барлық класс оқыўшыларының белсендилигин асырыў.

2. Оқыўшылардың белсендилигин асырыўға қаратылған сораўлар:

Тийкарғы бөлим:

1-сораў.Усы сүўретлерден пайдаланып, ғәрезсизлик сөзине түсиник бериўге ҳәрекет етиң (1-сүўрет, Өзбекстанда ислеп шығарылған өнимлер егин майданлары, тарийхый естеликлер, байрам салтанатларының сүўрети).

Оқыўшылардың жуўапларын муғәллим улыўмаластырады ҳәм усы сораўға төмендегише пикир билдиреди.

Ғәрезсизлик – бизлер ушын тек экономикалық имканиятларды ғана емес, бәлким руўхый жақтан тиклениў имканиятын да берди. Бизлер ғәрезсиз мәмлекет сыпатында өзимиздиң ишки ҳәм сыртқы сиясатымызды белгилеп алдық. 

Мәмлекетимиз өзиниң Конституциясын қабыл етти, миллий мәмлекетлик басқарыў системасын жаратты. Өзбек тилине Мәмлекетлик тил статусы берилди. Мәмлекетлик нышанларына, ең тийкарғысы мәмлекетимиз суверенитетине ийе болды.

Ғәрезсизлик ең алды менен ҳуқық дегенди билдиреди. Яғный бул сөздиң тийкарында үлкен мәни. Мәлекетимизде жасап атырған ҳәр бир пуқара өз еркинлиги ҳәм ҳуқықына ийе.

2-сораў. «Бул әзийз Ўатан – бәршемиздики» дегенде нени түсинесиз?

Оқыўшылардың жуўапларын муғәллим улыўмаластырады ҳәм бул сораўға төмендегише жуўмақ жасайды:

Биз меҳир ҳәм муҳаббатты пидайы аналарымыздан, бийбаҳа Ўатанымыздан аламыз.  

Бул әзиз Ўатан – бәршемиздики. Оның бахты, жарқын келешеги ушын жасаў, гүресиў, керек болса, Ўатаны ушын жанын пидә етиў бул муқәддес жерде жасап атырған ҳәр бир инсан ушын бахыт болып есапланады.

3-сораў. Не ушын «Тынышлық ушын гүресиў керек» делинеди? Ҳеш ойлап көргенсиз ба?

Оқыўшылардың жуўапларын оқытыўшы улыўмаластырады ҳәм бул сораўға төмендегише жуўмақ жасайды.

Биз ушын, елимиз ушын тынышлық ҳәм абаданлық ҳәмме нәрседен қәдирли, халқымыздың тынышлығы ушын гүресиў, абадан  турмыс қурыўымыз ҳәм қорғаўымыз керек.  Қорғаў дегенимиз – алдын ала, ҳәр биримиз сергек болыўымыз керек дегени. Тынышлық, турақлылық, бирге ислесиў – мәмлекетимиздиң тийкарғы мақсети болып табылады.

4-сораў. Бүгинги күнде мәмлекетимизде әмелге асырылып атырған реформалар ким ушын исленип атыр?

Оқыўшылардың жуўапларын муғәллим улыўмаластырады ҳәм бул сораўға төмендегише жуўмақ жасайды:

Жәмийеттиң ҳақыйқый байлығы – бул инсан, инсан әўлады болып есапланады. Жәмийетте ҳәр қандай жаңаланыў, ҳәр қандай өзгерис алдын ала инсан ушын, оның турмысын жақсылаў ушын әмелге асырылмақта.

Инсан мәплери үстемлигин тәмийинлеў – бул барлық реформа ҳәм өзгерислердиң тийкарғы мақсети болып табылады.

Реформа реформа ушын емес, ең алды менен инсан ушын, ең алды менен инсан, оның турмысы, ҳуқықы ҳәм еркинлиги ең уллы қәдирият ҳәм байлық болып есапланады деген еди журтбасшымыз.

5-сораў: Мәмлекетимиз тәрепинен жаслар ушын қандай имканиятлар жаратылмақта? Сиз жасап атырған мәнзилде жасларымыздың өз қәбилетлерин көрсетиў ушын қандай имканиятлар жаратылған? Сиз бул имканиятлардан қалай пайдаланып атырсыз?

Муғәллим  оқыўшылардың жуўапларын бирме-бир улыўмаластырып барады.

Муғәллим сабақ даўамында оқыўшылардың сораўларға берген жуўапларын улыўмаластырып сабаққа жуўмақ жасайды:

Ўатанға болған меҳир-муҳаббат ҳәр қандай машқаланы шешиўге, ҳәр қандай жаўыз күшлерди жеңиўге қәдир.

Тамырында миллий ар-намыс, жүрегинде Ўатан ушын гүресиў туйғысы болмаған адамнан мәртликти күтип болмайды.

Соны умытпаң оқыўшылар, келешекте ерисилетуғын жетискенлигимиз – мәмлекетимиз жетискенлиги болып табылады!

Сабақ барысында муғәллим жуўап берген оқыўшылардың пикирлерин туўры бағдарлап хошаметлеп барыўы шәрт.

Бул сабақлар әпиўайы бәлент пәрўаз темалардан ибарат болмаўы керек, берилип атырған тапсырмалардың көбирек әмелий тәреплерине итибар қаратылыў шәрт.

Үйге тапсырма сыпатында жас өзгешеликлерин есапқа алған ҳалда «Қәдир-қымбатым, сүйенишим ҳәм мақтанышымсаң ғәрезсиз Өзбекстан» атамасында еркин пикирлерин дәптерлерине жазып келиў, ямаса жоқары класс оқыўшыларына бүгинги күндеги билимлендириў тараўында алып барылып атырған реформалардың жаслар турмысындағы орны ҳаққында шығарма жумысын жазып келиўди усыныс етиўи мүмкин.

 

Ma'lumot yangilangan sana: 2013-08-28