O’z turmushini yaxshilash ehtiyoji aqliy mehnatga intilish zaruriyatini tug‘diradi.

N. G. CHERNISHEVSKIY