×

Жаңа Өзбекстан мектеп босағасынан басланады…

30-октябрь күни Ҳүрметли Президентимиз Шавкат Мирзиёевтың басшылығында “Өзбекстанда тәлим-тәрбия системасын жетилистириў, илим-пән тараўы раўажланыўын жеделлестириў мәселелерин талқылаўы бойынша” видеоселектор мәжилиси болып өтти. Усы мәжилисте мәмлекетимиз басшысы республикамызда билимлендириӯ тараӯының анық бир жолға түсип, қәлиплестиретуғын ӯақыттың келип жеткенлигин дәлиллеп берди. Соңғы күнлери ғалаба хабар қуралларының ҳәм социаллық тармақлардың тийкарғы жаңалық тарқатыӯ объектине айланып турған Президентимиздиң “Мәмлекетимиз тәлим-тәрбия системасын жәнеде раўажландырыў, илим-пән тараўы раўажланыўын жеделлестириўге байланыслы қосымша
ис-илажлар ҳаққында”ғы Пәрман жойбарының додалаӯы көп санлы билимлендириӯ тараӯы зиялыларының көп жыллардан берли әрман етип күткен тарийхый әҳмийетке ийе, Өзбекстан билимлендириӯ тараӯының жаңаша бағдарда раӯажланыӯ жолын белгилеп беретуғын ең тийкарғы пәрман болып табылды.

Буннан бир ҳәпте алдын усы пәрман жойбарын кең жәмийетшиликке додалаӯға усынылып, билимлендириӯге тийисли бәрше тараӯ ӯәкиллери усы пәрман жойбары бойынша өзлериниң усыныс ҳәм тилеклерин билдирди. Соның менен бирге жергиликли кеңес депутатлары бул пәрман жойбарын район(қала)лық сессияларында додалап, жуӯмақластырып,  2020-жыл 28-октябрь күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң оныншы сессиясында толықтырылып, қайта қарап шығылып, Пәрман жойбары бойынша усыныс ҳәм пикирлер тастыйықланды.

Бунда тийкарынан жаңадан ислеп шығылып атырған Миллий оқыў бағдарламасы жойбарына Қарақалпақстан Республикасының ишки имканиятларынан келип шығып, бир қанша усыныс ҳәм пикирлер берилди. Мысалы ушын, “Қарақалпақ тили” (мәмлекетлик тил), “Қарақалпақстан тарийхы”, “Қарақалпақстан географиясы” пәнлерин киргизилиӯин, ана тили пәнин оқытыўдың жаңа методикасын ислеп шығыў усы күнге шекем мектеп билимлендириӯ сабақлықларында жоқ еди.

Мәжилисте Журтбасшымыз билимлендириӯ тараӯы басшыларына соның менен бирге, көп жыллардан берли билимлендириӯ тараӯының методикасы менен шуғылланып, ислеп атырған қәнигелерге бир қанша ӯазыйпалар белгилеп берди. Соның ишинде биринши нәӯбетте районлық ҳәм қалалық ҳалық билимлендириӯ бөлими баслықлары, билимлендириӯ тараӯы бойынша ҳәким мәсләҳәтшиси деген лаӯазымға ийе болды. Және де мектеп директорын тайынлаӯ халық депутатлары жергиликли кеңестиң усынысы менен лаӯазымға тастыйықланады. Бунда конкурс арқалы таңланады. Мектеп директорына талабан мектеп билимлендириӯин раӯажландырыӯ бойынша өзиниң 3 жыллық бағдарламасы менен қатнасады. Және де мәмлекетимизде руӯхый-ағартыӯшылық жумысларын буннан былайда жетилистириӯ мақсетинде, жасларымызды ана-Ӯатанға садық, Президентимиз ҳәм ҳалқымызға бар билим күш жигерин жумсайтуғын кәмил инсан болып қәлиплесиӯинде мектеплерге жазыӯшы ҳәм шайырлардан усы мәселелерди дурыс үгит-нәсиятлаӯ мақсетинде, директор фондынан жергиликли қаржыландырыӯ есабынан 1 штат бирлиги берилетуғын болды. Бундағы тийкарғы мақсет Ҳүрметли Президентимиздиң «Биз устазды атамыздай уллы деп билген, бәрҳә қәдирлеген ағартыӯшы халықтың ӯәкиллеримиз. Мен де оқытыӯшы, муғаллим дегенге өзим ушын ең әзиз ҳәм ҳүрметли болған, зиялы ҳәм заманагөй, кишипейил ҳәм меҳрибан инсанларды көз алдыма келтиремен. Себеби, ҳәммемизге де сол муғаллим сабақ ҳәм билим берип, меҳрибан ата-анамыздай тәрбиялаған. Бүгинги күнде Өзбекстанның жаңа раӯажланыӯ дәӯири тырнағын жаратып атырмыз. Бунда бизиң ең жақын көмекшилеримиз устаз ҳәм муғаллимлеримиз, илимий ҳәм дөретиӯши зиялылармыз” деп анық көрсетип берди.

Соның менен бирге, усы мәжилисте Журтбасшымыз көп жыллардан берли арнаӯлы бир қәлипке түспеген Өзбекстан билимлендириӯ тараӯына жаңадан бурылыс жасап, тарийхый әҳмийетке ийе билимлендириӯдиң жаңа методын ислеп шығыӯ бойынша мүддет белгилеп, тийисли тараӯ ӯәкиллерине ис илажларын ислеп шығыӯ тапсырылды. Мектепте балаға ядлатыӯдан гөре пикирлеӯ ҳәм ой жуӯыртыӯын раӯажландырыӯ мақсетинде, дүнья жүзинде ҳалқы саны аз мәмлекетлердиң бири Финляндияның билимлендириӯ методынан пайдаланыӯды усыныс етти. Өйткени, бул мәмлекет улыӯма саӯатлылық, тәбийий пәнлер ҳәм математика бойынша ең  алдыңғылардың бири саналады. Жәнеде әҳмийетли өзгерислердиң бири мектеп билимлендириӯиндеги муғаллимлердиң мийнетлерин баҳалаӯ әмелдеги 4 басқышлы аттестациядан өткериӯ тәртиби ҳәм соның менен бирге категориялар бериӯ тәртиби де әпиӯайыластырылды. Себеби Жутбасшымыздың айтқанындай «Мектепте оқытыӯ методикасы өзгермесе, билимлендириӯ сыпаты да, мазмуны да, билимлендириӯ орталығы да өзгермейди » деген еди.

Мәмлекетимиздиң раӯажланыӯы жолында киши ҳәм орта бизнестиң орны жүдә гиреӯли, сонлықтан да жас әӯладты белгили бир кәсипке бағдарлаӯ тийкарғы ӯазыйпамыз. Мине, соның ушын да 7-класстан оқыӯшыларды кәсипке қызығыӯшылығын анықлаӯ ҳәм басқышпа-басқыш кәсипке бағдарлаӯ әмелияты енгизилиӯи белгиленди. Және де аймақтағы аӯыл-хожалығы ҳәм хызмет көрсетиӯши мекеме ҳәм ири ислеп шығарыӯшы кәрханалар мектеплерге бириктирилди. Мектеплердиң рейтинг көрсеткиши билимлендириӯ сапасы бойынша нәтийжелерине қарап, мектеп директорлары ҳәм орынбасарлары, оқытыӯшылар, хәкимлер ҳәм олардың билимлендириӯ бойынша мәсләҳәтшылары жумысына баҳа бериледи. Бунда рейтингте биринши бесликке кирген мектеп директорларына жергиликли бюджеттен үстеме төленеди. Яғный, мектеп директорлары ҳәм олардың орынбасарларына ис ҳақы төлеӯ ең кем ис ҳақының 3 есесинен 12 есесине шекем хошаметлендириледи. Соның менен бирге, Халық билимлендириӯ бөлими баслығы ҳәм методист, мектеп директорлары рейтинг көрсеткишинде биринши ҳәм екинши орынларды ийелеген мектеплердиң 2 ағла муғаллимлерине кәсиплик аӯқамы есабынан ҳәр жылы дем алыӯ санаторияларына еки ҳәптелик бийпул жоллама бериледи. Сондай-ақ, пидайы педагоглар басқада жоллар менен хошаметленип барылады.

Мектеп питкериӯшилериниң Жоқары оқыӯ орнына болған талабын қанаатландырыӯ мақсетинде, және де Жоқары оқыӯ тараӯында саламат бәсеки орталығын қәлиплестириӯ ҳәм қамтып алыӯды әмелге асырыӯ ушын, ҳәр бир аймақта кеминде биреӯден мәмлекетлик емес жоқары билимлендириӯ орнын шөлкемлестириӯ кереклигин айтып өтти.

Ҳүрметли кәсиплеслер, қәдирли муғаллимлер! Журтбасшымыздың мектеп билимлендириӯине деген айрықша дыққат итибарынан келип шығып, биз муғаллимлерге мәмлекетимиздиң келешегиниң тийкары болған перзентлермизге сапалы билим бериӯге барлық қолайлық ҳәм мүмкиншиликлерди жаратып берип атыр. Сонлықтанда ҳәр бир муғаллим өзиниң пәнине ҳәр бир оқыӯшысының сапалы билим алыӯына бар күш жигерин жумсап, оқыӯшыларының келешекте Өзбекстан Республикасының раӯажланыӯы ушын салмақлы үлес қосатуғын пидайы инсан болып қәлиплесиӯинде өзиниң бар билимин аянбай жумсаӯға шақырып қаламан.

 

А.Аяпов

Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириӯ министри

 

Ts jessica presley Tx escort
Kyrin massage Mujeres prepago en houston Backpage margate fl
Backpage escorts stockton ca 8455972806
Lexi sexi Strip clubs in irvine Erotic massage outcall
Backpage laurinburg nc Private body rub
Clasificados masajes en los angeles Listcrawler escort babylon Black escort in los angeles 24adlist
Escorts las vegas Shemale vegas Hidden massage parlor sex real Baxkpage nj
Locantofresno Lodi massage parlors
European body rub 18 year old black sluts Strip clubs in youngstown
Mature hot f*** Malkova massage fuck sex gif Tampa pornstars
Dwarf sexy Costa rican escorts
773 spring memphis tn June spa anchorage Eros philly
Backpage atlanta male Massages in san antonio tx Black tgil
Ent chambersburg pa Orange county milfs
Massage decatur Transexual escorts in denver
Lotus spa radcliff ky reviews Thomasville nc escorts Tantric seattle
Escort car dates Midgets escorts Craiglist northwest ct
Atlanta courtesan Gfe nj Escort girls stockton
Escort phoenix arizona Aypapi escort Massage sex trans
8 282 756 291 Bowling alleys sartell mn Escorts in ukraine
Ts lola Happy feet el paso Xxxtreme adult superstore
Foot spa richardson tx Ts red ivy pics Craigs list escort Asian escorts in houston
9499769655 4245708399 Free african blow jobs Pleasures wichita, ks
Elitefreak Asian massage in raleigh Strip clubs in windsor canada Orlando transexual escorts
Escorts in el paso texas Prostate massage orange county
Blackdynomite Escort duty overwatch Sexy leabian massage oil sex
Kendallcares4u Free chat line numbers st louis Escord houston
Dodge ottawa il Massage in fayetteville nc
9292023026 856.899.3926 Nebraska midget women West virginia escorts backpage
Hilton east lansing michigan Escorts ass Swingers club new york Indianapolis body rubs
Phat white hoe Bdjgirls Adultlook omaha
7063889186 New fine arts dallas mockingbird
School bus escort jobs Rina ellis escort Sto heavy escort carrier build Shemales fly
Carigslist nh Kristen kindle nude Craigs list corvallis
Bbj massage 5138553647
Strip club st martin Latin escorts in dallas
92 ford escort lx Sensations showgirls grand rapids
M4m massage in phoenix Girls girls girls near me Backpagecoloradosprings Thunder in the city meadville pa
Glory hole portland Slc hilton Cosworth escort for sale us
Backpage escorts youngstown Backpage in fort worth Jacksonville backpage
7 187 176 519 Massage detroit lakes
Hawaii hookups Ts natasha long
Craig list greensboro The swedish touch vancouver 4253244594
Pittsburgh erotic St cloud mn massage parlors
Transexual escorts new york Cheap ts escorts in az Sex massage lesbian ass
3132043560 Msmarshae Harlothub
Erotic massage slc Amateur sex massage on girls by men Full body massage and happy ending
2 405 106 713 Independent tampa escorts Swinger clubsbay area ca.
Escort card etiquette 1997 Ford escort serpentine belt diagram
4048396016 Gay male escort miami Nuru gurus 7 165 238 154
9417024532 Backpage.atlanta Ass up blowjobs
Huston escorts Craigs list southern nj
Eros escorts philadelphia Hot blowjob babes Indianapolis stripper